Swedish speaking Account Manager for Axon Profil Stockholm

Posted 29 September 2021
LocationStockholm
Job type Permanent
DisciplineSales
Reference33095
Oscar Wingård

Job description

Har du ett intresse för sälj och önskar en utmanande position där du får chans att bli med på en spännande rese med en av branschens största företag inom profilprodukter? Vi söker en svensktalande Account Manager som är hungrig efter nya utmaningar. Vill du bli en del av det största e-handelsföretaget för profilprodukter i Norden? Är du van vid att arbeta med komplex försäljning och har en stark motivation för relationsbyggande och försäljning? Då är du den vi letar efter!

Tjänsten

Som Account Manager för den Svenska marknaden arbetar du med den kommersiella sidan av Axon Profil. Detta innebär att du ansvarar för dina egna kunders konton på den Svenska marknaden. Du kommer också att ansvara för att utveckla samarbetet med befintliga kunder genom att alltid erbjuda den bästa servicen. Tjänsten fokuserar på försäljning som kräver en stark förmåga att överträffa kundernas förväntningar. Du kommer att arbeta kreativt med olika frågor och ha ett stort ansvar. Som kontochef på Axon Profil har du en nyckelroll i företaget och vår kund vill att du ska växa! Du har det övergripande ansvaret för dina resultat med ett väl utvecklat bonussystem.

Arbetsuppgifter

 • Du har en integrerad roll i säljorganisationen genom att bygga långsiktiga relationer med sina Svenska kunder och leverantörer
 • Sälj kunder olika erbjudanden, digitala skisser och andra försäljningsåtgärder
 • Kontakta kunder under hela försäljningsprocessen
 • Ha en löpande dialog med sina leverantörer i Sverige och utomlands
 • Var ansvarig för kvartalsförsäljningen i Sverige

Vem är du? 

• Du är kundfokuserad och har en serviceinriktad strategi. Hög kvalitet på tjänsten är avgörande för våra kunder.

• Du har en stark och utgående personlighet med förmågan att driva kunden till det bästa försäljningsalternativet

• Du är väl bekant med moderna försäljningsmetoder inom digital försäljning

• Du har ett sofistikerat Svenskt språk både i tal och skrift

 

Vad vår klient erbjuder

• En spännande utvecklingsposition som ger eget ansvar i ett ungt och snabbt växande e-handelsföretag.

• En dynamisk arbetsplats med unga och hungriga kollegor. Vår klients arbetsmiljö är snabb och entreprenörskap ligger i kulturen.

• Nya fantastiska kontor! Deras kontor ligger i en sammarbetsmiljö i centrala Stockholm.

• Ett bonussystem ovanpå din fasta lön. När verksamheten växer är möjligheten att växa med vår kund enorm för alla med rätt ambition, kunskap och vilja.

• Fredagsfrukost, hälsobidrag, pensionssystem och många fler förmåner.

 

Annan information

 • Start: Omgående
 • Plats: Stockholm
 • Upplärning: Stockholm - intensiv upplärning med din direkta chef
 • Arbetstider: Måndag - fredag

 

Om företaget

Genom teknik och innovation har vår kund sedan 2006 hjälpt företag att handla profilprodukter snabbt, säkert och enkelt. Axon Profil är ett internationellt e-handelsföretag som använder teknik och innovation för att underlätta företagsinköp när man köper profilprodukter. Axon Profil erbjuder marknaden kanske det största utbudet av profilprodukter och från sitt huvudkontor i Stockholm säljer de redan i sju europeiska länder. Axon Profil är inte bara det ledande profilföretaget på internet utan också det ledande sällskapet inom hela branschen.

 

Nordic Jobs Worldwide

Vi är ett professionellt nordiskt rekryteringsföretag, som specialiserar oss på att sammanföra kandidater från Sverige, Finland, Norge och Danmark med företag över hela världen. Nordic Jobs Worldwide är Nordens största rekryteringsfirma och vi matchar det mest spännande jobben med nordisk talang. Dom sista 2 åren har vi hjälpt över 1000 kandidater från Norden att få sitt drömjobb med våra partners i över 28 olika länder.

 

ENGLISH AD

 

Do you have an interest in sales and want a challenging position where you get the chance to join an exciting journey with one of the industry's largest companies in profile products? We are looking for a Swedish-speaking Account Manager who is hungry for new challenges. Do you want to become part of the largest e-commerce company for profile products in the Nordic region? Are you used to working with complex sales and have a strong motivation for relationship building and sales? Then you're the one we're looking for!

Service

As An Account Manager for the Swedish market, you work with the commercial side of Axon Profil. This means that you are responsible for your own customers' accounts on the Swedish market. You will also be responsible for developing cooperation with existing customers by always offering the best service. The service focuses on sales that require a strong ability to exceed customer expectations. You will work creatively with different issues and have a great responsibility. As an account manager at Axon Profil, you have a key role in the company and our customer wants you to grow! You have overall responsibility for your results with a well-developed bonus system.

Tasks

 1. You have an integrated role in the sales organization by building long-term relationships with your Swedish customers and suppliers
 2. Sell customers various offers, digital sketches and other sales measures
 3. Contact customers throughout the sales process
 4. Have an ongoing dialogue with their suppliers in Sweden and abroad
 5. Be responsible for quarterly sales in Sweden

 

Who are you?

• You are customer-focused and have a service-oriented strategy. High quality of service is crucial for our customers.

• You have a strong and outgoing personality with the ability to drive the customer to the best sales option

• You are well acquainted with modern sales methods in digital sales

• You have a sophisticated Swedish language in both speech and writing

 

What our client offers

• An exciting development position that gives your own responsibility in a young and fast-growing e-commerce company.

• A dynamic workplace with young and hungry colleagues. Our client's work environment is fast and entrepreneurship is in the culture.

• New fantastic offices! Their office is located in a co-working environment in central Stockholm.

• A bonus system on top of your fixed salary. As the business grows, the opportunity to grow with our customer is huge for everyone with the right ambition, knowledge and will.

• Friday breakfast, health benefits, pension schemes and many more benefits.

 

Other information

 1. Start: Immediate
 2. Location: Stockholm
 3. Training: Stockholm - intensive training with your direct manager
 4. Working hours: Monday - Friday

 

If the company

Since 2006, our customer has been helping companies to shop profile products quickly, securely and easily through technology and innovation. Axon Profil is an international e-commerce company that uses technology and innovation to facilitate business purchases when buying profile products. Axon Profil offers the market perhaps the largest range of profile products and from its head office in Stockholm they already sell in seven European countries. Axon Profil is not only the leading profile company on the internet, but also the leading company in the entire industry.

 

Nordic Jobs Worldwide

We are a professional Nordic recruitment company, which specializes in bringing together candidates from Sweden, Finland, Norway and Denmark with companies all over the world. Nordic Jobs Worldwide is the largest recruitment company in the Nordic region and we match the most exciting jobs with Nordic talent. In the last 2 years, we have helped over 1,000 candidates from the Nordic region get their dream job with our partners in over 28 different countries.